ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತೋತ್ಸವ

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತೋತ್ಸವ

ಬಾಗಲಕೋಟ,(ಗದ್ದನಕೇರಿ) ಅ. 10 : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದ್ದನಕೇರಿ U್ಫ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಭಾವ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರನಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.     ಸಿದ್ದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಿಚಿದ ಊರಿನ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆರನಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಅಧೈಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು U್ಫ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಸೇರಿದ್ದರು. 
    ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಮುಚಖಂಡಿ, ಬರಮಪ್ಪ. ತಳವಾರ, ಈರಪ್ಪ. ಬಿಸನಾಳ, ಈರಪ್ಪ. ಹಲಗಲಿ, ಮಳಿಯಪ್ಪ. ತಳವಾರ, ಶಿವಪ್ಪ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಮುಚಖಂಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ತಳವಾರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ದಳವಾಯಿ, ಇವರೆಲ್ಲರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.